بایگانی “بازیگران در مراسم اکبر عبدی”

جمعی از بازیگران زن در منزل اکبر عبدی برای تسلیت به وی

دوشنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۴

جمعی از بازیگران زن در منزل اکبر عبدی برای تسلیت به وی

بازدید بازیگران زن از اکبر عبدی برای فوت پدرش